REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Programme of conference:

03. 11. 2021 – STREDA / 3rd NOVEMBER 2021 – WEDNESDAY

9,00

Prezentácia – Registration (Recepcia Hotela Yasmin/Reception desk at the Hotel Yasmin)

13,00-13,30

Slávnostné otvorenie – Welcome Opening

Ing. Dáša CHUDÍKOVÁ, PhD.
Predseda konferencie
President of the conference

Privítanie - Welcome
Dekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Dean of the Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice

Zahájenie konferencie - Opening of the Conference

13,30-16,00

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Pavol VADÁSZ, CSc., Ing. Tadeáš FRANEK

13,30-13,45

Perspektivy surovin pro výrobu žárovzdorných materiálů
Perspectives of raw materials for the production of refractory materials
TVRDÍK, L., LANG, K., KOVÁŘ, P., KERŠNEROVÁ, L., ZEMÁNEK, D., - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC
VŠIANSKÝ, D. - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, CZECH REPUBLIC
NEVŘIVOVÁ, L. - VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, CZECH REPUBLIC

13,50-14,05

Porovnanie vlastností vybraných žiarobetónov využívajúcich bezcementové nanospojivo
Comparision of characteristics selected refractory castables using free-cement nano-binder
PRIESOL, I., PRIESOLOVÁ, N., SLOSIAR, Š. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
VLČEK, J., KLÁROVÁ, M. - Katedra tepelné techniky FMT VŠB-TUO, Ostrava, CZECH REPUBLIC

14,10-14,25

Vplyv stupňa andaluzitových nečistôt na termomechanické vlastnosti stavív
Influence of andalusite impurities level on bricks thermo-mechanical properties
AHOUANTO, F. - Imerys S.A., Paris, FRANCE
CHUDÍKOVÁ, D. – RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
SZEPIZDYN, M. - Imerys S.A., Paris, FRANCE
PETROV, V. – RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA

14,30-15,00

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: Ing. Karel LANG, CSc., Ing. Tomáš STROUHAL

15,00-15,15

Nová generácia magnezitových torkretovacích a pôdnych hmôt rady IPC TEGUN LX a IPC TEHEARTH MD a ich uplatnenie pri tvorbe a údržbe vymurovky elektrických oblúkových pecí v podmienkach spoločnosti Abrasiv Muta
New generation of magnesite gunning and hearth mixtures IPC TEGUN LX and IPC TEHEARTH MD series and its application during instalation and maintenance of EAFs linings under conditions of company Abrasiv Muta
PRIESOL, I., SLOSIAR, Š., KYSEĽ, F. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
PEČNIK, A. - Abrasiv Muta d.o.o., Muta, SLOVENIA

15,20-15,35

Vývoj vysocehlinitých žárovzdorných materiálů pro licí systémy v ocelárnách určené k výrobě ocelí s vysokou mikročistotou
Development of high-alumina refractory materials for casting systems in steelworks intended for the production of high-purity steels
POLÁŠKOVÁ, K., BRAVANSKÝ, L., FRANEK, T. - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, CZECH REPUBLIC
WITEK, J. - ICIMB, Gliwice, POLAND

15,40-15,55

Izolačné žiaruvzdorné tehly - nové možnosti pre konštruktérov tepelných zariadení
The insulating refractory bricks – new possibilities for the constructors of thermal devices
KOSTRZEWSKI, R., AKSAMIT, A., JEDYNAK, L., BORACZYŃSKA, P., CHLOPEK, G. - PCO ŻARÓW Sp. z o.o. Żarów, POLAND

19,00-22,00

Večera - Dinner, Restaurant Park

04. 11. 2021 – ŠTVRTOK / 4th NOVEMBER 2021 – THURSDAY

9,00-11,50

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD., Ing. Dáša CHUDÍKOVÁ, PhD.

9,00-9,15

Spolupráca spoločností ŽIAROMAT a Železiarne Podbrezová od roku 2006 a jej budúcnosť
Cooperation of the companies ŽIAROMAT and Železiarne Podbrezová since 2006 and its future
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
ŠVANTNER, J. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA
BERAXA, P. - ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
BRENKUS, M. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA

9,20-9,35

Použití a vývoj malt a tmelů
Application and development of mortars and mastics
LANG, K., KOVÁŘ, P., KERŠNEROVÁ, L. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

9,40-9,55

Vývoj a provozní výsledky použití ekologických ucpávkových hmot pro výrobu surového železa v Třineckých železárnách, a.s.
Develepment and operating results of the ecological tap hole clay in a blast furnace operation in Třinecké železárny, a.s.
NESRSTA, P., HRENÁKOVÁ, M. - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, CZECH REPUBLIC
BRZEZNIAK, D. - Třinecké železárny, a.s., Třinec, CZECH REPUBLIC

10,00-10,15

Vliv kvality surovin u tvarových bauxitových žáromateriálů
The influence of raw material quality in shape bauxite refractory materials
KOVÁŘ, P., LANG, K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

10,20-10,50

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: Ing. Ivan PRIESOL, Ing. Ľuboš ĎURIK, PhD.

10,50-11,05

Stavivá pre trvalú výmurovku liacich a nalievacích paniev
The bricks for permanent linnings of the torpedoes casting and steel ladles
PETROV, V., DERĎÁK, J., CHUDÍKOVÁ, D., ŠIMKO, R., MIŠANEKOVÁ, V., HIRJAK, R., SIKORA, E., VLČEJ, J., PIROŠKO, M., KOTORA M., KAMENSKÝ, R. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA

11,10-11,25

Vývoj AMC stavív výmurovky liacich paniev s vyššou odolnosťou voči korózii a erózii stien a dna
Development of the steel ladle AMC bricks with higher corrosion and erosion resistance for wall and bottom
CHUDÍKOVÁ, D., PETROV, V., ŠIMKO, R., HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
KUCHÁR, T., NOVOTA, A. – INTOCAST Slovakia a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA

11,30-11,45

Žiarobetóny pre zlievarenský priemysel z produkcie RMS Košice s.r.o.
Castables for foudries from the production of RMS Kosice s.r.o.
HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V., CHUDÍKOVÁ, D., PETROV, V., PARNAHAJ, J. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
JAREMKO, M., UHRÍK, R. - EUROCAST Košice, s.r.o., Košice – Šaca, SLOVAKIA

12,00

Obed – Lunch, Restaurant Café Yasmin


Voľný program - free programme

19,00

Večera – dinner, Restaurant Café Yasmin

05. 11. 2021 – PIATOK/ 5th NOVEMBER 2021 – FRIDAY

9,00-10,20

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: Dr. Ing. Michal PŘIBYL, Ing. Vladimír PETROV

9,00-9,15

Vývoj žiaromateriálov pre násosky vakuovacieho zariadenia v súvislosti so zvýšenými požiadavkami na kvalitu ocele
Development of refractory materials for snorkels of degasser equipment in relation to increased requirements on steel quality
FRÖHLICHOVÁ, M., TATIČ, M. - Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Košice, SLOVAKIA

9,20-9,35

Aplikace materiálů na bázi křemenného skla
Application of materials based on fused silica
KERŠNEROVÁ, L., LANG, K., STROUHAL, T., - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

9,40-9,55

Torkretování chemicky vázaných žárobetonů
Gunning of chemically bonded refractory mixtures
HENEK, Milan, HENEK, Michal - Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec – Jestřebí, CZECH REPUBLIC
KAVAN, V. - Ditherm, a.s., Praha, CZECH REPUBLIC
VAJDA, P. - Ing. Pavel Vajda – REFRAPROFI, Třebotov, CZECH REPUBLIC
TODORAN, C. - Izoref Construcţii S.R.L., Cluj-Napoca, ROMANIA

10,00-10,15

Vplyv spinelovej fázy na koróziu NCC a ULCC korundových žiarobetónov taveninou sústavy CaO-Al2O3-SiO2-MgO-(FeO, MnO)
Influence of spinel phase on corrosion of NCC and ULCC of corundum refractory concrete by molten slag CaO-Al2O3-SiO2-MgO-(FeO, MnO)
VADÁSZ, P., MEDVEĎ, D., SUČIK, G., PLEŠINGEROVÁ, B. - Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Metallurgy Institute, Košice, SLOVAKIA
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, SLOVAKIA
LABAJ, J. - Fakulta materiálového inžinierstva a metalurgie, Sliezska technická univerzita v Katoviciach, Katowice, POLAND

10,20

Ukončenie konferencie – Conclusion of the Conference

11,00

Obed – Lunch, Restaurant Café Yasmin