REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Program konferencie:

17. 04. 2018 – UTOROK / 17th APRIL 2018 – TUESDAY

9,00

Prezentácia – Registration

14,30-15,15

Slávnostné otvorenie – Welcome Opening

doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, CSc.
Predseda konferencie
President of the conference

Privítanie - Welcome
Rektor Technickej Univerzity v Košiciach
Rector of the Technical University, Košice, Slovakia

Dekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Dean of the Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice

Zahájenie konferencie - Opening of the Conference

15,15-18,25

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, CSc., doc. Ing. Pavol VADÁSZ, CSc.

15,15-15,30

Situace ve výrobě a použití hlinitokřemičitých surovin pro výrobu žárovzdorných materiálů
Situation in production and use aluminosilicate raw materials for the production of refractory materials
LANG, K., KOVÁŘ, P., TVRDÍK, L., KERŠNEROVÁ, L. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

15,35-15,50

Vplyv oxidu nanografénu na hydratáciu kalciumaluminátového cementu
Nano graphene oxide influence on the calcium aluminate cement hydration
KUDŽMA, A., STONYS, R., ANTONOVIČ, V. - Vilnius Gediminas Technical University, LITHUANIA

15,55-16,10

Izolačné žiaruvzdorné materiály s vyššou únosnosťou v žiare z produkcie RMS a.s. Košice
Insulation refractory materials with higher refractoriness under load from production of RMS a.s. Kosice
CHUDÍKOVÁ, D., HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V., PETROV, V., ŠIMKO, R., DERĎÁK, J., PIROŠKO, M. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA

16,15-16,30

Emisivita jako klíčová vlastnost při procesech přenosu tepla v pecích
Emissivity as a key property in furnace heat transfer processes
VESELÝ, Z., HONNEROVÁ, P., HONNER, M. - University of West Bohemia, Plzeň, CZECH REPUBLIC

16,35-17,05

Prestávka na kávu – Coffee Break
Moderátori – Moderators: Ing. Karel LANG, CSc., Ing. Dáša CHUDÍKOVÁ, PhD.

17,05-17,20

Ako nahradiť žiaruvzdorné keramické vlákna (RCF) v kováčskych peciach bez zníženia ich výkonu
How to replace RCF in I&S forging furnaces without drop in performance
ERMTRAUD, P. - Morgan Advanced Materials, Thermal Ceramics, Gliwice, POLAND

17,25-17,40

Úspora energie optimalizáciou konceptu výmurovky
Energy saving by optimized lining concepts
WAGNER, V. - Calderys Deutschland GmbH, Neuwied, GERMANY

17,45-18,00

Optimalizácia materiálov na zasypávanie výtokových uzlov a ich vplyv na úspešnosť otvárania tavieb
Optimization of materials for filling of nozzles of slide gates systems and their influence to increase free flow by tapping
PRIESOL, I., KYSEĽ, F., PRIESOLOVÁ, N. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA

18,05-18,20

Pracovná výmurovka medzipanvy z materiálov spoločnosti ŽIAROMAT v Železiarňach Podbrezová
Tundish working lining with refractory products of the company ŽIAROMAT in Železiarne Podbrezová
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
ŠVANTNER, J. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA
PARILÁK, Ľ. - ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA

19,00-22,00

Večera - Dinner, Hotel Grand, Restaurant

18. 04. 2018 – STREDA / 18th APRIL 2018 – WEDNESDAY

9,00-12,30

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

9,00-9,15

Isofrax® 1400 a Insulfrax® LTX – AES vlny novej generácie
Isofrax® 1400 and Insulfrax® LTX – AES Wools the next generation
DAVIES, A. - Unifrax Ltd., Merseyside, ENGLAND

9,20-9,35

Magnéziovo-uhlíkové žiaruvzdorné materiály vyrábané v Slovmag, a.s. Lubeník
Magnesia-carbon refractories produced in Slovmag, a.s. Lubeník
ORIŠENKOVÁ, O., VASKOVIČ, L., ŠVIDRAŇ, I. - SLOVMAG, a.s. Lubeník, SLOVAKIA

9,40-9,55

DEGUISA - mechanizmus zasúvadlových uzáverov panví NOVALCO
DEGUISA - NOVALCO ladle sliding gate mechanism
HERNÁNDEZ, G. - DEGUISA S.A.U., Amurrio, SPAIN

10,00-10,15

Tenova LOI Thermprocess: dokonalosť v návrhu pecí
Tenova LOI Thermprocess: excellence in furnace design
HRISTOV, Z. - LOI Thermprocess GmbH, Essen, GERMANY

10,20-10,50

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD., Ing. Zdeněk VESELÝ, PhD.

10,50-11,05

Dinas pro sklářské pece - současnost a budoucnost
Silica for Glass Industry - Present and Future
DVOŘÁK, S., LANG, K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

11,10-11,25

Prehľad žiaruvzdorných materiálov pre výmurovku pôdy koksovní
Overview of the refractory materials used on the lining of the coke wharfs
AKSAMIT, A., JEDYNAK, L., KORPOWSKA, M., KOSTRZEWSKI, R. - PCO ŻARÓW S.A, Żarów, POLAND

11,30-11,45

Korundové pojivo připravené metodou sol – gel
Korund-bond prepared by sol-gel-method
KLÁROVÁ, M., VLČEK, J., TOPINKOVÁ, M., BURDA, J. - VŠB-Technical University of Ostrava, IET, Ostrava-Poruba, CZECH REPUBLIC
PRIESOL, I. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA

11,50-12,05

Zmena výmurovky paniev v podmienkach OFZ a.s.
Change of ladle refractory lining in conditions OFZ a.s.
KLEMPAI, J., SUROVIAK, M. - OFZ, Istebné, a.s., Istebné, SLOVAKIA
KUCHÁR, T. - Intocast Slovakia, a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA

12,10-12,25

Žárovzdorné materiály pro termické zpracování biomasy
Refractory materials for thermal processing of biomass
KOVÁŘ, P., LANG, K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC
VLČEK, J., OVČAČÍKOVÁ, H., VELIČKA, M. - VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava-Poruba, CZECH REPUBLIC

12,30

Obed – Lunch

14,45

Voľný program (relax centrum, lyžovanie, turistika) – Free Programme (wellness, skiing, hiking)

19,00

Recepcia – Reception

19. 04. 2018 – ŠTVRTOK / 19th APRIL 2018 – THURSDAY

9,00-11,50

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: Ing. Miroslava KLÁROVÁ, PhD., doc. Ing. Jozef VLČEK, PhD.

9,00-9,15

Inštalácia dvoch horákov Oxipyr®-Air na anódovej peci MAERZ
Installation of two Oxipyr®-Air burners in anode furnace MAERZ
ŠUŠKA, J. - Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava, SLOVAKIA
ZIOLKOVSKÝ, F. - Kovohuty a.s., Krompachy, SLOVAKIA
RAUCH, J. - Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, AUSTRIA

9,20-9,35

Recyklace žárovzdorných a jiných odpadů ze sléváren a oceláren
Recycle refractory and other wastes from foundries and steel plants
PYTLOUN, M. - Miroslav Karas-DESTRO, Zbečno, CZECH REPUBLIC

9,40-9,55

Optimalizácia výmurovky pojazdného miešača
The otpimalization of torpedo ladle linning
PETROV, V., CHUDÍKOVÁ, D., HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V., ŠIMKO, R. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA

10,00-10,15

Tepelná izolace pojízdného mísiče surového železa, provozovaného v Třineckých železárnách, a.s.
Thermal insulation of torpedo ladles operating in Trinec Steelwork, Czech Republic
ŠÍMA, P. – PROMAT, s.r.o., Praha, CZECH REPUBLIC
CIESLAR, M. – Třinecké železárny, a.s., Třinec, CZECH REPUBLIC
PŘIBYL, M. – PROMAT, s.r.o., Praha, CZECH REPUBLIC

10,20-10,50

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, CSc., Ing. Igor OLEJÁR

10,50-11,05

Možnosti geometrickej zmeny dopadového miesta v rôznych typoch medzipaniev
The possibilities of geometrical variation of the impact area in various types of tundishes
PRIESOL, I. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
BULKO, B., DEMETER, P. - Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice, SLOVAKIA
PRIESOLOVÁ, N. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA

11,10-11,25

Výmurovka žľabov vysokých pecí
Refractory lining of the blast furnace runners
CHUDÍKOVÁ, D., KEREKEŠ, P., PETROV, V., HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V., ŠIMKO, R. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA

11,30-11,45

Hodnotenie recyklátu z opotrebeného staviva MgO-C
Evaluation of treated fractions obtained from post-mortem MgO-C lining material
VADÁSZ, P., PLEŠINGEROVÁ, B., SUČIK, G., GRAMBÁLOVÁ, E. - Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice, SLOVAKIA
OLEJÁR, I. - Intocast Slovakia, a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA

11,50

Ukončenie konferencie – Conclusion of the Conference

12,00

Obed – Lunch

POSTER

Izostaticky lisovaná keramika na báze ZrO2
Isostatically pressed ceramics based on ZrO2
SVRČINOVÁ, R., VLČEK, J., OVČAČÍKOVÁ, H., JANČAR, D., JANAS, T., RUSNIOK, M., CHROBÁK, L. - VŠB-Technical University of Ostrava, IET, Ostrava-Poruba, CZECH REPUBLIC